Organisatie

c u l t u r e e l   p r o g r a m m a 

v e r h u u r

.
. per adres
.
.
. bankrekening
.
. telefoon
. e-mail

bestuur
..

.
.
.
.
. adviseur

Stichting Een Joodse Erfenis (SJEW)
p/a Tuinbouwstraat 16
9951 EG Winsum
.
NL25 ABNA 0830 7801 81

.
0595 - 44 27 28
info@sjoelplein.nl
.

(onbezoldigd)
mw. W. Lemstra-Wierenga (voorzitter)
mw. K. Stevens-Bos (secretaris)
dhr. G. Siegers (penningmeester)
drs. R. Visser (educatie)
mw. E.C. Bakker-Woortman (website)

.
Joodse cultuur en identiteit: drs. T.J.J. Mol
.

.
.

. locatie ..
.
.

. eigendom ..
. verhuur ..
.
.
beheerder ..
.
bezichtiging ..
.

.

.
... Voormalige Synagoge Winsum

... Schoolstraat 24
... 9951 EL Winsum
.
... Stichting Behoud Synagoge Winsum (SBSW)
... via www.synagogewinsum.nl
.
... dhr. A. Nienhuis, 06 - 40 61 51 00
... na afspraak met de beheerder
.

.

o v e r   s j e w 

.
1. Oprichting en doel

Stichting Een Joodse Erfenis is in 1995 opgericht om de herinnering aan de Joodse gemeenschap van Noordwest-Groningen levend te houden.
Lees meer...

In de eerste tien jaar na de oprichting richt de stichting zich op het verwerven van draagvlak onder belangstellenden uit de regio, met name door de publicatie van een serie boekjes en het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies. Voorafgaand daaraan kwam in 1993 door samenwerking van de gemeente Winsum met een inmiddels opgerichte werkgroep het Joodse oorlogsmonument aan de oostwand van de voormalige synagoge tot stand (naar een ontwerp van Jan Buwalda).

Vanaf 2009 neemt ook de samenwerking met het onderwijs toe en sinds de heringebruikneming van de voormalige synagoge na restauratie in 2011 richt Stichting Een Joodse Erfenis zich ook op programmering van een breder cultureel aanbod in de sjoel om zo drempels weg te nemen, het gebruik van het erfgoed te stimuleren en de bekendheid van de locale bevolking met de sjoel en zijn geschiedenis te vergroten. Dit vraagt om verschillende vormen van samenwerking in de regio Noord-Groningen, waaronder die met professionals in het onderwijs.


2. Middelen
Lees meer...

Inzet van vrijwilligers: Bestuur, historisch onderzoek, voorlichting, cultureel programma, grafische vormgeving, catering tijdens activiteiten, suppoosttaken tijdens exposities in de sjoel en rondleiding langs Joods erfgoed: dit alles komt tot stand door de inzet van tal van enthousiaste medewerkers die hieraan geheel belangeloos een bijdrage leveren. De financiële basis voor het organiseren van de activiteiten wordt verkregen uit de inkomsten van donateursgelden en giften.

ANBI-status: Sinds
 1 januari 2011 wordt Stichting Een Joodse Erfenis door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, RSIN 8052.21.438. Daarom zijn donaties, schenkingen en legaten vanaf 2011 onder de algemeen geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie met betrekking tot het verlenen van financiële steun als vriend/donateur van onze stichting is te vinden onder de button donaties.

Projectfinanciering: Voor bijzondere uitgaven en grotere projecten gericht op onderwijs of samenwerking met andere culturele instellingen wordt een aparte begroting opgesteld. Op basis hiervan worden de nodige subsidies en sponsorgelden voor het project geworven.
Stichting Een Joodse Erfenis huurt voor haar activiteiten in de sjoel het gebouw van Stichting Behoud Synagoge Winsum (SBSW) onder de algemene voorwaarden voor verhuur. SBSW is eigenaar van de voormalige synagoge en verantwoordelijk voor beheer en gebruik van het gebouw. De sluitende exploitatie hiervoor moet gerealiseerd worden uit de opbrengst van verhuur.

4. Donateurs
Lees meer...

Stichting Behoud Synagoge Winsum is als eigenaar van de voormalige synagoge verantwoordelijk voor het beheer van de sjoel. Daarmee draagt deze stichting zorg voor instandhouding en toegankelijkheid van materieel Joods erfgoed in Noord-Groningen. Stichting Een Joodse Erfenis realiseert in samenwerking met tal van organisaties en professionals een veelzijdig educatief en cultureel programma met regionale uitstraling en bereik om zo het Joodse erfgoed onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De twee stichtingen voeren een gezamenlijk vrienden/ donateurs- en vrijwilligersbeleid en dragen zorg voor een verantwoorde verdeling van de donaties. Uw jaarlijkse bijdrage of eenmalige gift wordt bijzonder gewaardeerd!

Als vriend/donateur ontvangt u in de maanden maart en september onze halfjaarlijkse nieuwsbrief 'De Winsumse Sjoel'.

Juist in de periode na de eeuwwisseling waarin de herinnering aan de Joodse gemeenschap van voor de Tweede Wereldoorlog verder verbleekt en het erfgoed zich een nieuwe positie moet zien te verwerven, vormt uw steun de basis, het draagvlak van waaruit wij in Winsum onze activiteiten kunnen voortzetten of nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen. Bovendien vergroot u met uw steun niet alleen onze financiële armslag maar versterkt u tevens onze positie richting subsidiegever en samenwerkingspartner. Ook dit is natuurlijk van grote waarde voor het instandhouden en het zichtbaar en toegankelijk maken van het Joodse erfgoed in de regio Noord-Groningen.

Bent u nog geen vriend/donateur van onze stichting en u wilt ons werk steunen, stuurt u dan een mail naar:
info@dewinsumsesjoel.nl of bel 0595 - 44 27 28. U kunt ons uiteraard ook een berichtje sturen per post of eerst onze folder opvragen. Het adres daarvoor luidt:
secr. St. Een Joodse Erfenis, p/a Tuinbouwstraat 16, 9951 EG Winsum.

Het bankrekeningnummer van Stichting Een Joodse Erfenis is:
NL 25 ABNA 0830 7801 81
Per 1 januari 2011 wordt St. Een Joodse Erfenis door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, RSIN 8052.21.438. Daarom zijn donaties, schenkingen en legaten aan onze stichting vanaf 2011 onder de algemeen geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

5. Nieuwsbrieven
Lees meer...

Met ingang van maart 2013 geeft St. Een Joodse Erfenis een nieuwe nieuwsbrief uit onder de naam Winsumse Sjoel. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar in de maanden maart en september en wordt toegezonden aan vrienden/donateurs, relaties en belangstellenden. Aan deze nieuwsbrief zijn geen kosten verbonden.Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een mailbericht naar: info@dewinsumsesjoel.nl

De Winsumse Sjoel, oktober 2018
De Winsumse Sjoel, april 2018

De Winsumse Sjoel, september 2017

De Winsumse Sjoel, maart 2017


De Winsumse Sjoel, september 2016

De Winsumse Sjoel, maart 2016

De Winsumse Sjoel, september 2015

De Winsumse Sjoel, maart 2015


De Winsumse Sjoel, september 2014

De Winsumse Sjoel, maart 2014

De Winsumse Sjoel, september 2013

De Winsumse Sjoel, maart 2013

6. Publicaties
Bekijk onze publicatielijst 1993-2009 via: website 'sjoelplein'

o v e r   o n z e   s i t e 

w e b s i t e
de winsumse sjoel

7. Website SJEW
Het auteursrecht van website www.dewinsumsesjoel.nl ligt bij: © Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum. De site wordt beheerd door een van de bestuursleden, is bereikbaar via: website@dewinsumsesjoel.nl en wordt gerealiseerd in samenwerking met de adviseur Joodse cultuur en identiteit, drs. T.J.J. Mol (zie interview in 'Canon Winsums Jodendom').
Lees meer...

Geraadpleegde literatuur:
Joods erfgoed, judaïstiek en sociaal-culturele context

• 'De Nieuwe Wereld. Amerika 1923' (N.A. de Vries);
• Foto-album De Lange, Groningen, circa 1933-1942 (Kenniscentrum van het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam);
• Drie delen uit de serie over de Joodse gemeenschappen in Groningen (1980, 1985 en 2000, Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting);
• Abel Herzberglezing 1993, 'Opvoeding na Auschwitz in een multiculturele samenleving (I. Abram);
• Publicaties van Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum (1993 t/m 2011, zie publicatielijst elders op deze pagina);
• 'Pinkas' (1999, J. Michman, H. Beem en D. Michman);
• 'De kleine sjoa (2001, I. Lipschits);
• 'Joodse Stadjers' (2004, S. v/d Poel);
'My Story', (2008, H. Benninga-Frank);
• 'Openingsrede Sjoel Winsum', t.g.v. de restauratie van de synagoge van Winsum (2011, W. van Bekkum).
• diverse sociaal culturele websites (verwijzing ter plekke met erterne links)

streekhistorie
• Winsum-Obergum in oude ansichten, deel 1 (1971, A.Th. Dubbeling, B. Raangs);
• 'Gedenkboek 1982' (W.J. Fromsma);
• 'Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente' (1989, S. Broekema e.a.);
• 'Winsum-Obergum in oude ansichten', deel 2 (1983, P. Noord);
• '140 Jaar Openbaar Onderwijs Winsum' (1985, uitg. Profiel);
• 'Winsum 1057-2007' (Stichting Historische Uitgaven Winsum-Obergum);
• Streekhistorische tijdschrift 'Winshem', juni 2003, p.6/7;
• Streekhistorisch tijdschrift 'Winshem', mei 2005, p.14;

• Streekhistorisch tijdschrift 'Winshem', okt. 2005, p.10/12;
• 'Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten' (2007, J.P. Ritszema).

privé collecties
• 'Genealogie Van der Klei', 1720-2010 (mw. A. Allan-van der Klei)
• familiearchief R. Garson
• privé-archief mw. B. Evers-Emden (betr. 
Winsums Jodendom)

Beeldrecht-verantwoording:
algemeen
Tenzij anders vermeld, is het getoonde beeldmateriaal eigendom van Stichting Een Joodse Erfenis (SJEW). Dit geldt niet voor het materiaal uit privé-collecties van geïnterviewden. Zij hebben het beeldmateriaal ter beschikking gesteld voor plaatsing bij de tekst op de website van SJEW. Ook wordt voor publicitaire doeleinden bij programma-aankondigen gebruik gemaakt van door de spreker, artiest of licentie-verlener aangeleverd promotiemateriaal.

public domain
Ook is gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat beschikbaar is gesteld op de website van wiki commons. In dat geval vermeldt het bijschrift: © public domain.

educatie
Ten behoeve van de educatieve functie van onze website is in een aantal gevallen gebruik gemaakt van beeldcitaten.

screenshots
Bij externe links worden ter verduidelijking incidenteel verkleinde screenshots van de betreffende site geplaatst met de daaraan gekoppelde externe link. In dat geval vermeldt het bijschrift: 'screenshot en opnamedatum').

8. Samenwerking
Lees meer...

- Stichting 'Behoud Synagoge Winsum' en Stichting 'Een Joodse Erfenis' werken samen bij de organisatie van open dagen en de jaarlijkse N.A. de Vrieslezing.

- In 2009 ontstond op initiatief van de Folkingestraatsynagoge uit samenwerking met de synagoge in Enschede een nieuw netwerk van samenwerkende museale synagogen in Noord-Nederland dat met inmiddels 22 aangesloten partijen in 2011 verder gaat als SyNeON (Synagogen Noord- en Oost-Nederland). Men streeft er professionalisering en positieverbetering na en werkt aan een gezamenlijke presentatie. In het voorjaar van 2016 is hiertoe een nieuwe website beschikbaar met basisinformatie over de twintig aangesloten instellingen.


Website Syneon. (screenshot, 2019)

.

.

Top